Umowa zlecenie

Podobnie jak w przypadku pozostałych umów, w tym dziale omawiamy cechy charakterystyczne dla danego rodzaju umowy – w tym wypadku przedmiotem naszych rozważań jest umowa zlecenie. Różnice pomiędzy umowami, interpretacje oraz czynności świadczące o odpowiednim interpretowaniu zapisów umowy. Porównujemy i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z Państwem. Zapraszamy również do działu Wzory umów, gdzie w niedługim czasie pojawią się przykłady zawieranych umów zlecenie.

wypowiedzenie umowy zlecenie

Rozwiązanie umowy zlecenie, tak jak każdego stosunku pracy, może odbywać się poprzez wypowiedzenie. Umowa zlecenie jest jednak dość specyficzna, gdyż tu pracodawca zleca pracownikowi pewne obowiązki do wykonania i teoretycznie umowa powinna wygasać samoistnie wraz z wykonaniem zleconej pracy. Warto przyjrzeć się temu, jak wygląda wypowiedzenie umowy zlecenie pod kątem prawnym. Zgodnie z kodeksem cywilnym
Read More

|

Umowa zlecenie Umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy pracownikiem określanym mianem zleceniobiorcy, a pracodawcą nazywanym zleceniodawcą. Umowa ta nazywana jest umową starannego działania, co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za „staranne działanie”, a nie efekt wykonanej pracy. Umowa o dzieło Umowa od dzieło zawierana jest pomiędzy zamawiającym wykonanie określonego dzieła, a przyjmującym zamówienie.
Read More

|

Umowa zlecenie Umowa zlecenie, czyli umowa cywilnoprawna, zawierana jest między zleceniodawcą (pracodawcą), a zleceniobiorcą (pracownikiem). Umowa ta nie jest regulowana przepisami kodeksu pracy. W związku tym wszystkie prawa i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy określają punkty zawarte w umowie zlecenie. Umowa zlecenie określa czynności, które zleceniobiorca musi wykonać na rzecz zleceniodawcy. Nie jest określone miejsce, godziny
Read More

|

Stosunek między pracownikiem a pracodawcą Umowa o dzieło i umowa zlecenie to umowy, które są do siebie dość podobne i aby nie mieć problemu z ich rozróżnianiem należy bliżej poznać warunki ich konstruowania. Jeśli chodzi o podobieństwa to obie umowy są regulowane prawem cywilnym. Po zawarciu umowy zlecenie i umowy o dzieło między obiema stronami
Read More

|

Każda ze stron umowy może się zdecydować na wypowiedzenie umowy zlecenie. Jeżeli wypowiada pracodawca: Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę zlecenie w dowolnym czasie. Musi jednak pokryć poczynione do tej pory przez pracownika wydatki, na które ten się naraził w celu właściwego wykonania zlecenia. Jeżeli więc doszło do sytuacji, w której to zleceniodawca zdecydował się na
Read More

|

Pojawia się wiele kontrowersji w kwestii takiej czy praca na umowę zlecenie zapewnia nam jakiekolwiek zabezpieczenie na starość i czy na jej postawie możemy otrzymywać świadczenia emerytalne. Zasadniczo trzeba pamiętać o kilku kwestiach. uczniowie i studenci przed dwudziestym szóstym rokiem życia najczęściej nie mają opłacanych składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w związku z czym okres
Read More