Umowa o dzieło a umowa zlecenie – najważniejsze różnice

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy pracownikiem określanym mianem zleceniobiorcy, a pracodawcą nazywanym zleceniodawcą. Umowa ta nazywana jest umową starannego działania, co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za „staranne działanie”, a nie efekt wykonanej pracy.

Umowa o dzieło

Umowa od dzieło zawierana jest pomiędzy zamawiającym wykonanie określonego dzieła, a przyjmującym zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, przedmiotu umowy. Za konkretny rezultat pracy, czyli właśnie dzieło, otrzymywane jest wynagrodzeni od zamawiającego.

Składki ZUS

Umowa zlecenie a umowa o dzieło różnią się przede wszystkim sposobem odprowadzania składek ZUS. W przypadku umowy o dzieło pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik zatrudniony jest przez pracodawcę jednocześnie na umowę o prace i umowę o dzieło. W takim przypadku pracodawca musi opłacać składki zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy o dzieło. Umowa zlecenie natomiast zobowiązuje pracodawcę do opłacania składek ZUS – dotyczy to ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe to jest ono dobrowolne i jego opłata leży w gestii zleceniobiorcy. Jeśli zleceniobiorca posiada status studenta, to pracodawca nie jest zobowiązany do opłacania składek takiego pracownika.

Najważniejsze różnice

Umowa zlecenie a umowa o dzieło różnią się sposobem wypłacania wynagrodzenia. W umowie zlecenie wynagrodzenie wypłacane jest za wykonywanie pracy, a w umowie od dzieło pracodawca płaci za końcowy rezultat. Różnice widoczne są również w opłacaniu składek ZUS. Obie umowy nie podlegają pod kodeks pracy i ewentualne roszczenia pracowników i pracodawców reguluje sąd odpowiedzialny za sprawy cywilne. Umowa zlecenie i umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie muszą mieć formy pisemnej. W przypadku urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia chorobowego pracownik może otrzymać od pracodawcy świadczenia finansowe tylko jeśli w umowie zlecenie lub umowie o dzieło zawarta została odpowiednia klauzula dotycząca tych kwestii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *