Umowa o dzieło zawierana z emerytem lub rencistą

Osoba posiadająca status rencisty lub emeryta w przypadku podpisania umowy o dzieło z przedsiębiorcą będzie miała pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy PIT w wysokości 18%. Jest to traktowane jako przychód emeryta z działalności wykonywanej osobiście. Taki przypadek jest najczęściej spotykany.

W przypadku umowy o dzieło zawieranej na linii pracodawca-emeryt składki zus na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne są należne, gdy pracownik posiadający prawo do renty lub też emerytury pozostaje w stosunku pracy albo też związany jest stosownymi umowami, na mocy których wykonują oni pracę na rzecz pracodawcy. Obowiązek potrącania składek na ZUS w przypadku tego rodzaju umów o dzieło został wprowadzony przepisami, których moc prawna została uzyskana 1 lipca 2004 roku. Obowiązek ten dotyczy zatem umów o dzieło podpisanych między pracodawcą a emerytem po 30 czerwca 2012 roku.

Istotna kwestia to dokładna analiza celu, zamiaru zainteresowanych stron oraz samego brzmienia umowy. ZUS może bowiem zakwestionować taką umowę uznając, że nie jest to umowa o dzieło, a np. umowa zlecenie, kluczową zaś kwestią dla pracodawcy była możliwość uniknięcia płacenia składek na ubezpieczenie.

Pracodawca podpisując z emerytem lub rencistą umowę o dzieło może skorzystać z 20-procentowych, a nawet w niektórych przypadkach z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów (w przypadku praw autorskich). Dowód podatnika w postaci dokumentów poświadczających istnienie większych niż zakładanych w ustawie wydatków uprawnia go do odliczenia całości poniesionych kosztów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *