Wypowiedzenie umowy o dzieło

wypowiedzenie umowy o dziełoUmowa o dzieło jest szczególnym rodzajem porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. W tym wypadku bowiem zleceniobiorca ma do wykonania konkretną pracę, a jego wynagrodzenie zależne jest od efektów końcowych. Z reguły też wraz z wykonaniem konkretnej pracy umowa o dzieło wygasa. Co jednak jeśli z jakichś przyczyn któraś ze stron chciałaby zerwać taki rodzaj umowy? Czy jest w ogóle możliwe coś takiego, jak wypowiedzenie umowy o dzieło?

Możliwość wypowiedzenia

Jest to kwestia dość problematyczna, gdyż, jak już zostało wspomniane, umowa dotyczy konkretnej pracy i jeśli ta nie zostanie wykonana, pracownik nie może otrzymać swojego wynagrodzenia, może być wręcz narażony na wypłatę odszkodowania dla pracodawcy z tytułu niewywiązania się z umowy. Istnieje jednak możliwość złożenia wypowiedzenia dla tego typu umowy. Aby jednak wypowiedzenie mogło tu mieć miejsce, musi być o nim wzmianka już w samej umowie. To umowa powinna określać, czy wypowiedzenie jest możliwe i jaka jest długość tego okresu.

Wypowiadając umowę o dzieło trzeba oczywiście zachować formę pisemną, w przeciwnym wypadku będzie ono nieważne. Ponadto pismo to musi zostać dostarczone drugiej stronie umowy. W przypadku wypowiadania umowy o dzieło pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny dla takiego zakańczania współpracy. Jeśli jednak to osoba zamawiająca dzieło chce złożyć wypowiedzenie, powinna to zrobić tylko w przypadku wystąpienia konkretnych przesłanek. Może on wypowiedzieć umowę o dzieło w takich przypadkach, jak – niedotrzymywanie terminów realizacji konkretnych zleceń, wadliwe wykonywanie pracy czy też znaczne zwiększenie wymaganego przez wykonawcę zlecenia. Jednak i w powyższych przypadkach wypowiedzenie może nie być dopuszczalne. Jeśli praca została wykonana wadliwie, najpierw zleceniodawca musi wezwać wykonawcę do naprawy tego dzieła, ale jeśli dzieło nie jest oddawane w terminie, zleceniodawca nie ma obowiązku wyznaczania kolejnego, dodatkowego terminu. Jeśli z kolei wynagrodzenie zostało przez wykonawcę podwyższone, zleceniodawca ma obowiązek wypłacić część wynagrodzenia – za już wykonaną pracę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *